ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา แผนงานและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
แผนงานและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563
แผนงานและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564
ตัวอย่างการสรุปโครงการ