หลักสูตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาศิลปกรรม

  • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว