หลักสูตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว