เอกลักษณ์-อัตลักษณ์-วัฒนธรรม-ปรัชญา

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

พัฒนาทั่วทิศ
ด้วยจิตอาสา
เสริมทักษะภาษาจีน

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

สุขภาพดี
มีความรู้
คู่คุณธรรม

วัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ

ไหว้
ทักทาย
แต่งการถูกระเบียบ

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ

ทักษะดี
มีคุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง