วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
          มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน - นักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม นำเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภารกิจ

 • 1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีอันทันสมัยและหลากหลายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรธรรม ความรู้ และทักษะชีวิต
 • 3. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 • 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์
1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
 • 1.1 พัฒนาหลักสูตร สาขาให้สอดคล้องสภาพปัจจุบัน สนองต่อตลาดแรงงาน
 • 1.2 ผู้เรียนมีเจนคติทีดีต่อการเรียนและมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ อย่างหลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัย
2. ด้านทรัพยากรทางการศึกษา
 • 2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ วิทยะฐานะ
 • 2.2 สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และคุณภาพชีวิตนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
 • 2.3 จัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และนวัตกรรม ที่ทันสมัย
3. ด้านการบริหาร
 • 3.1 มีระบบการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ครอบคลุมภาระงาน
 • 3.2 มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และการนิเทศกำกับดูแล ติดตามและรายงาน
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
 • 4.1 ให้ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 • 4.2 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับชุมชน
 • 4.3 ประชาสัมพันธ์กิจการโรงเรียนสู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
กลยุทธ์ระดับองค์กร
 • 1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบสมรรถนะ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • 2.พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
 • 3. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ, วิทยฐานะ
 • 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์และคุณภาพชีวิต นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
 • 5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียน สู่สาธารณะชนอย่างต่อ เนื่อง และทั่วถึง