ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของงานธุรการ- การเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (นภาวรรณ จิตศรัทธา) 119 view
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ทัศนีย์ ฆาระวาส) 33 view
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย (สุวิมล พรหมทัศน์) 65 view
เจตคติการสร้างแนวร่วม รวมแนวคิด ปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (สุริยัน ตื้อยศ) 21 view
การสำรวจเหตุจูงใจการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2557 (อนุพงศ์ มาน้อย) 24 view
ความพึงพอใจของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ในการบริการของงานทะเบียนและวัดผล (วัชราภรณ์ อริยา) 23 view
การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชีของนักศึกษาโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชา การบัญชีภาษีอากรเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ศิรินภา จันทร์ไฝ) 21 view
การเปรียบเทียบการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับการสอนแบบซ่อมเสริมในรายวิชา คณิตศาสตร์ 1 เรื่องการหาพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งปกติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (วรรนิกา บุญประเสริฐ) 10 view
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ รหัส 3000-1201 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (จรัสศรี ดอนชัย) 5 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (วรินทร วงค์ชัยคำ) 3 view
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาการตลาด ในวิชาการบริหารการจัดซื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (นงคราญ ไชยบาล) 9 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาการบัญชี รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยวิธีการเรียนรู้แบบจับคู่เพื่อนคู่คิด (ดวงใจ สารภี) 4 view
ความสัมพันธ์ของความเครียดกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (จบ ม. 6) สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (จิรพร ยะวัง) 9 view
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ เรื่องการบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร โดยวิธีการสอนแบบตอบถาม (กุหลาบ พัฑฒนะ) 4 view
การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบร่วมมือ ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วย (รหัส 2201 – 2102) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ทิชากร ก้างออนตา) 5 view
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานหรือการบ้าน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1/8 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (กัลยา สมยา) 6 view
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบัญชีตั๋วเงิน (รหัส 2201-2101) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อำภา มุงเมือง) 5 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และแบบร่วมกัน (Cooperative and Collaborative Learning) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/4 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (โยษิตา สุริยะโชติ) 4 view
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 (จบ ม. 6 ) สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ทัศทรวง องอาจ) 2 view
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนโดยใช้สื่อประสมในรายวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคาของนักศึกษาสาขาการตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ศิริวรรณ กุมหาชัย) 2 view
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนักศึกษา ปวส. ปีที 1 ห้อง 1/1, 1/2 สาขาการบัญชี รายวิชาหลักการจัดการ (รหัส 3200 - 1003) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ดรรชนี ปารมี) 6 view
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวินิจฉัยโจทย์ปัญหาตุ๊กตาหรือแบบอุทาหรณ์ในวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 3200-1002 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2M สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (บุญธิดา คมวิศวศาสตร์) 4 view
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 1/9, 1/10, 1/12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา 2557 (นวพร กาหลง) 3 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้ยานพาหนะเพื่อการจัดส่งสินค้า เรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รถยนต์เป็นสื่อการสอน (ประทาน ทาทอง) 2 view
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการเขียนโปรกแกรม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการวิเคราะห์งานและการเขียนผัง นักเรียนชั้น ปวช. 2/7 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (รุ่งอรุณ เมืองมาเครือ) 8 view
ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6 วิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ทักษิกร ชัยวงค์) 3 view
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning) ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 ห้องพิเศษ 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิศรุต คำโต) 8 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกส์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (พรเทพ สุวรรณ์) 2 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อนุชาติ มโนหาญ) 6 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง การสร้างคอลัมน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ณิชาภา กัลยาณกุล) 2 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การพิมพ์และจัดการข้อความ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (เฉลิมพล แข็งแรง) 2 view
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชามารยาทและการสมาคม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 ห้อง 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ศิริพร คูสุวรรณ์) 3 view
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ CAI เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ศิวภา คำแปง) 1 view
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 1)สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (จันทร์ศรี นามวงค์) 1 view
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ห้อง 1/1 ที่มีต่อการเรียนวิชาพลศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (เสาวรีย์ วงค์สภา) 2 view
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยภาพยนตร์ต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ปีที่ 2/8 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สุภาพร ป้อมฝั้น) 1 view
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย (กวีพจน์ แก้วดำ) 1 view
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1/6 สาขาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (นาตยา เมืองฉาย) 1 view
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 สาขาการขาย ที่มีต่อการเรียนวชาพิมพ์ดีด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (สมร ตติยตระกูล) 5 view
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานระดับปวช. ปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (พรรณี บุญธัญทิพย์) 2 view
การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดคำศัพท์ทบทวนด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2/3 สาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (ปาริชาติ จรรย์กุลเจริญ) 2 view
การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยโปรแกรมการสอนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 18 สัปดาห์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (กิ่งทอง สุปัญญา) 2 view
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลา ของนักเรียนระดับ ปวช. 2/9 สาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สุพล กันทา) 4 view
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคบ่าย สาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อวิธีการสอนของครูผู้สอนรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (นิคร จอมจักร) 24 view
ผลการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่องกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต รายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย (วราภรณ์ ประพงษ์ ) 9 view