แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560

เพศ

สถานภาพ

อายุ....ปี

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
ใช้งานง่าย
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ