Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา    

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ หรดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ฝ่ายวิชาการ

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นางชัญญ์ญาณ์ คำบุญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

E-mail 

โทรศัพท์ :

 
             
 

 

................................................................................................................................................................................

ชื่อ : นางกัลยา มณีรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ฝ่ายอำนวยการ

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นายเทวา จันทร์ไฝ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

E-mail : 

โทรศัพท์ :

 
             
 


................................................................................................................................................................................