Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 

  

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ หรดี

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นายเทวา จันทร์ไฝ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

E-mail : 

โทรศัพท์ :

 

 

 
             
 

 

ชื่อ : นายอมรพงษ์ ตุ้ยยวง

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงาน

พัฒนาวินัย

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นางสุวิมล พรหมทัศน์

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail :

โทรศัพท์ :

 

 

 
             
 

 

ชื่อ : นายสุริยัน ตื้อยศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นายนิคร จอมจักร

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงาน

บริหารวิชาการ

E-mail :

โทรศัพท์ :

 

 

 
             
 

 

 

 

................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................