Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา    

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ หรดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ฝ่ายวิชาการ

E-mail :

โทรศัพท์ :

    

ชื่อ : นายเทวา จันทร์ไฝ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

E-mail : 

โทรศัพท์ :

 
             
 

 

................................................................................................................................................................................

 

 

    

 

 
             
 


................................................................................................................................................................................