Home ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 205 253 458
ปวช.2 171 222 393
ปวช.3 155 292 447

                                                                                                                          *** รวมนักเรียนระดับ ปวช.ทั้งสิ้น 1,909 คน

 

 

ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวส.1 156 358 514
ปวส.2 180 339 579

                                                                                                                          *** รวมนักเรียนระดับ ปวส.ทั้งสิ้น 1,607 คน