Home ข้อมูลหลักสูตร

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกพณิชยการเชียงราย ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ มศ.3 ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ได้แก่
 

หลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
ปวช.พณิชยกรรม  พณิชยการ  การบัญชี , การขาย , คอมพิวเตอร์
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 

 

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 เทียบเท่าเข้าเรียบระบบปกติ และภาคบ่ายได้แก่
 

หลักสูตรประเภทชา สาขาวิชา สาขา
ปวส.บริหารธุรกิจ การบัญชี , การตลาด , คอมพิวเตอร์ธุรกิน -