Home สถานที่ตั้ง-แผนที่

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายตั้งอยู่ที่

1050 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 www.ccvc.ac.th โทรศัพท์ 053-711021 โทรสาร 053-752997