Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา   

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
สไลด์

 

 

กิจกรรมกีฬาสีภาคปกติ

กิจกรรมกีฬาสีภาคบ่าย

กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรมวันไหว้ครู

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับ

   Honda

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

 

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

 

 

 

 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 ธค 57 - 4 มค :  หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
 9 มกราคม 58 : วันเด็กแห่งชาติ
 12 มกราคม 58 : ครูที่ปรึกษารวบรวมเอกสารใบคำร้องขอจบของนัก ศึกษา ปวช.3 ปวส.2 เป็นวันสุดท้าย

15 มกราคม 58 : กิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ 2557
16 มกราคม 58 : หยุดวันครู

 วิจัยในชั้นเรียนอ.จรัสศรี ดอนชัย เรื่องการมีส่วนร่วมใน
    กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
    ปวช.2

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้เดินทางไปมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ ชมรมนักพูดเชียงราย,กลุ่มงานเอกชน สพฐ เขต๑ ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย , ศาลเด็กและเยาวชนเชียงราย , โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม , สำนักงานจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานการเงินและบัญชี

   

  

 


 

ประกาศจากส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

-วันที่ 24 กย...ให้นร.ระดับชั้นปวช.ปีที่3ทุกคน..เข้ามารับการปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน..พร้อมส่งเอกสารประกอบด้วย..

1.สมุดบันทึกการฝึกงาน

2.ซองแบบประเมินจากหน่วยงาน(ซองสีน้ำตาล)

3.รายงานการศึกษาองค์กร

4.แบบรายงานการฝึกประสบการณ์จริง...เริ่มตั้งแต่เวลา08.30น.ลงทะเบียน..หากนร.ไม่มาถือว่าไม่ผ่านการฝึกงาน..แต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบ..

ประกาศจาก อ.รสนันท์ มานะสุข หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..

 

ดาวน์โหลดตารางกรรมการคุมสอบ 

ดาวน์โหลดตารางสอบนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการสร้างและพัฒนาเรื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ วันที่ 26-27 ก.ค 57 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย 

  ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    กำหนดการเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557
   -ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งกำหนดการเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียนเรียน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น/เปลี่ยนสถานศึกษา (ปวส.ปีที่ 4) ให้มาเซ็นสัญญาและแบบยืนยันฯในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.-12.00 น. โดยให้นำผู้ค้ำประกันพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

   -ให้นักเรียน  นักศึกษาผู้กู้ดังกล่าวข้างต้นดูรายชื่อ  ตามลำดับที่  หน้าห้องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันฯ 

   -หากผู้กู้ไม่มาเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียน  ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทางฝ่ายกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ในภาคเรียนที่  1/2557  นี้  ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนเอง  และจะไม่ได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือนต่อไป

 

   อาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดต้นฉบับรายงานการวิจัยได้ที่นี่