Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 

 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
สไลด์

 

 

แสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

ปัจฉิมนักเรียน - นักศึกษา

กิจกรรมตักบาตร

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 มีนาคม 58  ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช๓ และ ปวส๒

16-17 มี.ค. 58 นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูร้อน

 

18 มี.ค. - 8 พ.ค. เปิดเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๗

31 มี.ค. 58 นักเรียน นักศึกษารับใบระเบียนผลการเรียน                       (รบ) รอบแรก

31 มี.ค. - 4 เม.ย. มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี

                 การศึกษา ๒๕๕๘

4 เม.ย. 58 ครูบุคลากรลงชื่อทำงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ ๒

1 พ.ค. 58  ครูบุคลากรลงชื่อทำงานวันแรก ภาคเรียนที่ 1/58

11 พ.ค. 58 ครูส่งผลการเรียนและแบบประเมินผลการเรียน

                ภาคเรียนฤดูร้อน

14 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช.๓ และ ปวส.๒

18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

25 พ.ค. 58 นักเรียนนักศึกษารับใบระเบียนผลการเรียน

                รอบ๒

 วิจัยในชั้นเรียนอ.จรัสศรี ดอนชัย เรื่องการมีส่วนร่วมใน
    กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
    ปวช.
2

 
วิจัยในชั้นเรียน อ.ดวงใจ สารภี เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1

 วิจัยในชั้นเรียน อ.วรินทร วงศ์ชัยคำ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษโดยวิธีเสริมแรง ของ        นักศึกษาระดับ ปวช. 2

 วิจัยในชั้นเรียน อ.วราภรณ์ ประพงษ์ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ โดยวิธีสอนแล้วสอบ ปวส.

 วิจัยในชั้นเรียน อ.วรรณิกา บุญประเสริฐ เรื่องการสร้างบทเรียน        คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเรื่องการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
     ระดับ ปวส.1

 

 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ในรายวิชา SD-PAC ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียนโดยด่วน ก่อนวันที่ 12 พ.ค. 2558 ไม่เกิน 15.00 น.


 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2557 ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ให้มารับรูปพิธีแสดงความยินดี ได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 


 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

   

    


 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้เดินทางไปมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ ชมรมนักพูดเชียงราย,กลุ่มงานเอกชน สพฐ เขต๑ ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย , ศาลเด็กและเยาวชนเชียงราย , โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม , สำนักงานจังหวัดเชียงราย กลุ่มงานการเงินและบัญชี

   

  


 ดาวน์โหลดตารางกรรมการคุมสอบ 

ดาวน์โหลดตารางสอบนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการสร้างและพัฒนาเรื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ วันที่ 26-27 ก.ค 57 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย 

  ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    กำหนดการเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1/2557
   -ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งกำหนดการเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียนเรียน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น/เปลี่ยนสถานศึกษา (ปวส.ปีที่ 4) ให้มาเซ็นสัญญาและแบบยืนยันฯในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.-12.00 น. โดยให้นำผู้ค้ำประกันพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

   -ให้นักเรียน  นักศึกษาผู้กู้ดังกล่าวข้างต้นดูรายชื่อ  ตามลำดับที่  หน้าห้องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันฯ 

   -หากผู้กู้ไม่มาเซ็นสัญญาและแบบยืนยัน/แบบลงทะเบียน  ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทางฝ่ายกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ในภาคเรียนที่  1/2557  นี้  ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนเอง  และจะไม่ได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือนต่อไป

 

   อาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดต้นฉบับรายงานการวิจัยได้ที่นี่