Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 

 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

ข่าวสารล่าสุด

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15 ก.ค. 58  สอบปลายภาคเรียที่ 1/2558 นักเรียน ปวช.3
16-17 ก.ค. 58 ซ่อม 0 นักเรียน ปวช.3
20-22  ก.ค. 58

อบรมก่อนฝึกงาน ของนักเรียน

ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2558

23 ก.ค. 58

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน

นักเรียน ปวช.3 

27 ก.ค. - 25 ก.ย. 58

นักเรียน ปวช.3 ออกฝึกงานในสถานประกอบการ 

18 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
21-25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
28-29 ก.ย. 58 สอบซ่อม 0 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2
1 ต.ค. 58 นักเรียน นักศึกษาดูผลการเรียนทุกระดับชั้นปี วันสุดท้าย
1-11 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
3 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช.3 และ ปวช.2 (ตกค้าง)
19 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียน 2/2558
31 ต.ค. 2558 นักเรียน นักศึกษารับใบผลการเรียน (รบ.)

 

วิจัยในชั้นเรียนอ.จรัสศรี ดอนชัย เรื่องการมีส่วนร่วมใน
    กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
    ปวช.
2

 
วิจัยในชั้นเรียน อ.ดวงใจ สารภี เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1

  วิจัยในชั้นเรียน อ.วรินทร วงศ์ชัยคำ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาบัญชีสำหรับกิจการพิเศษโดยวิธีเสริมแรง ของ        นักศึกษาระดับ ปวช. 2

  วิจัยในชั้นเรียน อ.วราภรณ์ ประพงษ์ เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการ โดยวิธีสอนแล้วสอบ ปวส.

 วิจัยในชั้นเรียน อ.วรรณิกา บุญประเสริฐ เรื่องการสร้างบทเรียน        คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเรื่องการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
     ระดับ ปวส.1

 

 

ติดตามพวกเราทาง Facebook