Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา 
  

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE
สไลด์

 

 

กิจกรรมกีฬาสีภาคปกติ

กิจกรรมกีฬาสีภาคบ่าย

กิจกรรมรับน้อง 2555

กิจกรรมวันไหว้ครู 2555

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับ

   Honda

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

 

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

****ตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบท้องถิ่น ***

 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****ตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบท้องถิ่น ***

 

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบท้องถิ่น 

 

ประกาศทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายเรื่อง แจ้งการปิดภาคเรียน และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2557ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2556

และได้จัดสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 นั้นบัดนี้ ทางวิทยาลัยฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิด-เปิด

ภาคเรียน และกำหนดการวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

รายการ/กำหนดการ

24-28 กุมภาพันธ์  2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

3 มีนาคม 2557

ประกาศผลสอบซ่อม 0 ปวช. (15.00 น.เป็นต้นไป)

4 มีนาคม 2557

สอบซ่อม 0 ปวช.3

5 มีนาคม 2557

สอบซ่อม 0 ปวช.1

6 มีนาคม 2557

สอบซอม 0 ปวช.2

10 มีนาคม 2557

ประกาศผลการเรียนทางระบบ MIS

10-13 มีนาคม 2557

ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร

11-13  มีนาคม 2557

ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน

14 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2(รอบแรก)

17 มีนาคม 2557

ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

17 มี.ค.-9 พ.ค. 2557

เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/2556

31 มีนาคม 2557

นักเรียน-นักศึกษารับใบระเบียนผลการเรียน (รบ.)รอบแรก

16 พฤษภาคม 2557

ประกาศจบหลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 (รอบสอง)

19 พฤษภาคม 2557

เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

19-21 พฤษภาคม

-ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

-รับหนังสือเรียน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557  ปวช

-ซื้อหนังสือ/รับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2557  ปวส

30 พฤษภาคม 2557

นักเรียน-นักศึกษารับใบระเบียนผลการเรียน(รบ.)รอบสอง

 

 

 ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้